جذب وبکارگماری منابع انسانی با الهام از رویکرد راهبردی نه تنها از معیارهای ویژهای پیروی می کند بلکه در اغلب سازمانهای تحولگرا به مثابه ستون اصلی نظام مدیریت منابع انسانی راهبردی به حساب میآید.

این فرآیند بین کارکنان و استلزامات راهبردی سازمان تناسب بهینهای ایجاد می کند. چنانچه سازمانی از مزیت رقابتی جذب و بکارگماری منابع انسانی اثربخش و واجد صالحیت برخوردار باشد و از استاندارد مشخصی تبعیت نماید ، تالش می کند عالوه بر مطالعه ماهیت و ویژگیهای مورد نیاز هر شغل به گردآوری و گزارش اطالعات کافی در مورد آنها بپردازد و به رفع نارسائیها و کاستیهایی که در کیفیت زندگی کاری کارکنان به وجود میآید، توجه کند. همچنین ، برنامهریزی دقیق و عمیقی درباره نحوه ورود و خروج منابع انسانی ارائه میدهد ؛ و از طریق فرآیند کارمندیابی شرایط الزم برای ایجاد بهبود در نحوه ورود کارجویان بالقوه را مهیا ساخته و تدابیر الزم برای انتخاب بهترین کارکنان را با تفکر و بینش راهبردی فراهم میسازد.

[iphorm id=”2″ name=”فرم استخدام”]