دیزل ژنراتور کوپله پرکینز

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.P 10 ۱۰ ۸ ۹ ۷.۲ ۴۰۳ D 11G ۳ ۷۷ ۸۱ ۱۳۹۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۳۲۰
BAS.P 15 ۱۵ ۱۲ ۱۳ ۱۰.۴ ۴۰۳ D 15G ۳ ۸۴ ۹۰ ۱۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۳۸۰
BAS.P 22 ۲۲ ۱۷.۶ ۲۰ ۱۶ ۴۰۴ D 22G ۴ ۸۴ ۱۰۰ ۱۶۰۰ ۸۰۰ ۱۱۰۰ ۵۰۰
BAS.P 33 ۳۳ ۲۶.۴ ۳۰ ۲۴ ۱۱۰۳A 33G ۳ ۱۰۵ ۱۲۷ ۱۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ ۸۰۰
BAS.P 50 ۵۰ ۴۰ ۴۵ ۳۶ ۱۱۰۳A 33TG1 ۳ ۱۰۵ ۱۲۷ ۱۸۰۰ ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ ۸۵۰
BAS.P 66 ۶۶ ۵۲.۸ ۶۰ ۴۸ ۱۱۰۳A 33TG2 ۳ ۱۰۵ ۱۲۷ ۱۸۰۰ ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ ۹۵۰
BAS.P 111 ۱۱۱ ۸۸.۸ ۱۰۱ ۸۰.۸ ۱۱۰۴C 44TAG2 ۴ ۱۰۵ ۱۲۷ ۱۸۰۰ ۱۱۰۰ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰
BAS.P 150 ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۰۸.۸ ۱۰۰۶TAG ۶ ۱۰۰ ۱۲۷ ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۴۵۰
BAS.P 165 ۱۶۵ ۱۳۲ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰۶TAG2 ۶ ۱۰۰ ۱۲۷ ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰
BAS.P 200 ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۸۵ ۱۴۸ ۱۱۰۶C E66TAG4 ۶ ۱۰۵ ۱۲۷ ۲۴۰۰ ۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۹۰
BAS.P 275 ۲۷۵ ۲۲۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۳۰۶C E87TAG6 ۶ ۱۱۶ ۱۳۶ ۲۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۴۵
BAS.P 400 ۴۰۰ ۳۲۰ ۳۵۰ ۲۸۰ ۲۲۰۶AE 13TAG2 ۶ ۱۳۰ ۱۵۷ ۳۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۹۰۰ ۲۵۸۰
BAS.P 450 ۴۵۰ ۳۶۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ۲۲۰۶AE 13TAG3 ۶ ۱۳۰ ۱۵۷ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۰۰ ۲۷۳۰
BAS.P 550 ۵۵۰ ۴۴۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۲۵۰۶AE 15TAG2 ۶ ۱۳۷ ۱۷۱ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۰۰ ۳۷۰۰
BAS.P 660 ۶۶۰ ۵۲۸ ۶۰۰ ۴۸۰ ۲۸۰۶AE 18TAG1A ۶ ۱۴۵ ۱۸۳ ۳۵۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۰۰ ۴۷۰۰
BAS.P 800 ۸۰۰ ۶۶۰ ۷۵۰ ۶۰۰ ۴۰۰۶ ۲۳TAG2A ۶ ۱۶۰ ۱۹۰ ۳۵۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۶۰۰۰
BAS.P 900 ۹۰۰ ۷۲۰ ۸۰۰ ۶۴۰ ۴۰۰۶ ۲۳TAG3A ۶ ۱۶۰ ۱۹۰ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۶۱۰۰
BAS.P 1000 ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۹۱۰ ۷۲۸ ۴۰۰۸TAG1A ۸ ۱۶۰ ۱۹۰ ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۷۱۰۰
BAS.P 1100 ۱۱۰۰ ۹۰۰ ۱۰۲۰ ۸۱۶ ۴۰۰۸TAG2A ۸ ۱۶۰ ۱۹۰ ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۷۳۰۰
BAS.P 1385 ۱۳۸۵ ۱۱۰۸ ۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۴۰۱۲۴۶TWG2A ۱۲ ۱۶۰ ۱۹۰ ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ ۹۴۰۰
BAS.P 1656 ۱۶۵۶ ۱۳۲۵ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۴۰۱۲۴۶TAG2A ۱۲ ۱۶۰ ۱۹۰ ۴۵۰۰ ۱۵۰۰ ۲۷۰۰ ۱۱۰۰۰
BAS.P 1880 ۱۸۸۰ ۱۵۰۴ ۱۷۱۰ ۱۳۶۸ ۴۰۱۲۴۶TAG3A ۱۲ ۱۶۰ ۱۹۰ ۵۷۰۰ ۲۲۰۰ ۲۶۰۰ ۱۱۹۰۰
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.P 10
نوع موتور ۴۰۳ D 11G
Standby (kVa, kW) ۱۰ کیلو ولت آمپر، ۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۹ کیلو ولت آمپر، ۷.۲ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۳۹۰ * ۷۵۰ * ۱۰۰۰
Width (kg) ۳۲۰
BAS.P 15
نوع موتور ۴۰۳ D 15G
Standby (kVa, kW) ۱۵ کیلو ولت آمپر، ۱۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۳ کیلو ولت آمپر، ۱۰.۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۶۰۰ * ۸۰۰ * ۱۰۰۰
Width (kg) ۳۸۰
BAS.P 22
نوع موتور ۴۰۴ D 22G
Standby (kVa, kW) ۲۲ کیلو ولت آمپر، ۱۷.۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۰ کیلو ولت آمپر، ۱۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۶۰۰ * ۸۰۰ * ۱۱۰۰
Width (kg) ۵۰۰
BAS.P 33
نوع موتور ۱۱۰۳A 33G
Standby (kVa, kW) ۳۳ کیلو ولت آمپر، ۲۶.۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۰ کیلو ولت آمپر، ۲۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۰۰۰ * ۱۳۰۰
Width (kg) ۸۰۰
BAS.P 50
نوع موتور ۱۱۰۳A 33TG1
Standby (kVa, kW) ۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۵ کیلو ولت آمپر، ۳۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۱۰۰ * ۱۴۰۰
Width (kg) ۸۵۰
BAS.P 66
نوع موتور ۱۱۰۳A 33TG2
Standby (kVa, kW) ۶۶ کیلو ولت آمپر، ۵۲.۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۰ کیلو ولت آمپر، ۴۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۱۰۰ * ۱۴۰۰
Width (kg) ۹۵۰
BAS.P 111
نوع موتور ۱۱۰۴C 44TAG2
Standby (kVa, kW) ۱۱۱ کیلو ولت آمپر، ۸۸.۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۱ کیلو ولت آمپر، ۸۰.۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۱۰۰ * ۱۶۰۰
Width (kg) ۱۲۰۰
BAS.P 150
نوع موتور ۱۰۰۶TAG
Standby (kVa, kW) ۱۲۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۰۸.۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۴۵۰
BAS.P 165
نوع موتور ۱۰۰۶TAG2
Standby (kVa, kW) ۱۶۵ کیلو ولت آمپر، ۱۳۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۵۰۰
BAS.P 200
نوع موتور ۱۱۰۶C E66TAG4
Standby (kVa, kW) ۲۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۸۵ کیلو ولت آمپر، ۱۴۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۵۹۰
BAS.P 275
نوع موتور ۱۳۰۶C E87TAG6
Standby (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۸۴۵
BAS.P 400
نوع موتور ۲۲۰۶AE 13TAG2
Standby (kVa, kW) ۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۹۰۰
Width (kg) ۲۵۸۰
BAS.P 450
نوع موتور ۲۲۰۶AE 13TAG3
Standby (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۱۰۰
Width (kg) ۲۷۳۰
BAS.P 550
نوع موتور ۲۵۰۶AE 15TAG2
Standby (kVa, kW) ۵۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۱۰۰
Width (kg) ۳۷۰۰
BAS.P 660
نوع موتور ۲۸۰۶AE 18TAG1A
Standby (kVa, kW) ۶۶۰ کیلو ولت آمپر، ۵۲۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۵۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۱۰۰
Width (kg) ۴۷۰۰
BAS.P 800
نوع موتور ۴۰۰۶ ۲۳TAG2A
Standby (kVa, kW) ۸۰۰ کیلو ولت آمپر، ۶۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۷۵۰ کیلو ولت آمپر، ۶۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۵۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۶۰۰۰
BAS.P 900
نوع موتور ۴۰۰۶ ۲۳TAG3A
Standby (kVa, kW) ۹۰۰ کیلو ولت آمپر، ۷۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۸۰۰ کیلو ولت آمپر، ۶۴۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۶۱۰۰
BAS.P 1000
نوع موتور ۴۰۰۸TAG1A
Standby (kVa, kW) ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۹۱۰ کیلو ولت آمپر، ۷۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۷۱۰۰
BAS.P 1100
نوع موتور ۴۰۰۸TAG2A
Standby (kVa, kW) ۱۱۰۰ کیلو ولت آمپر، ۹۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۲۰ کیلو ولت آمپر، ۸۱۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۷۳۰۰
BAS.P 1385
نوع موتور ۴۰۱۲۴۶TWG2A
Standby (kVa, kW) ۱۳۸۵ کیلو ولت آمپر، ۱۱۰۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۰۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۲۵۰۰
Width (kg) ۹۴۰۰
BAS.P 1656
نوع موتور ۴۰۱۲۴۶TAG2A
Standby (kVa, kW) ۱۶۵۶ کیلو ولت آمپر، ۱۳۲۵ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۵۰۰ * ۱۵۰۰ * ۲۷۰۰
Width (kg) ۱۱۰۰۰
BAS.P 1880
نوع موتور ۴۰۱۲۴۶TAG3A
Standby (kVa, kW) ۱۸۸۰ کیلو ولت آمپر، ۱۵۰۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۷۱۰ کیلو ولت آمپر، ۱۳۶۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۵۷۰۰ * ۲۲۰۰ * ۲۶۰۰
Width (kg) ۱۱۹۰۰

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم