ELCOS - VOLVO

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
GE.Vo.94/85 ۹۵ ۷۶ ۸۵ ۶۸ ۶۸ TAD 530 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۱۹۰۰ ۹۰ ۱۵۰ ۱۰۳۰
GE.Vo.115/105 ۱۱۵ ۹۲ ۱۰۵ ۸۴ TAD 531 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۴۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۱۰۰
GE.Vo.150/135 ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۳۵ ۱۰۸ TAD 532 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۴۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۳۸۰
GE.Vo.165/150 ۱۶۵ ۱۳۲ ۱۵۰ ۱۲۰ TAD 731 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۳۸۰
GE.Vo.205/185 ۲۰۵ ۱۶۴ ۱۸۵ ۱۴۸ TAD 732 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۵۹۰
GE.Vo.225/205 ۲۲۵ ۱۸۰ ۲۰۵ ۱۶۴ TAD 733 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۶۰۰
GE.Vo.275/250 ۲۷۵ ۲۲۰ ۲۵۰ ۲۰۰ TAD 734 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۸ ۲۶۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۲۰۲۰
GE.Vo.305/275 ۳۰۵ ۲۴۴ ۲۷۵ ۲۲۰ TAD 940 GE ۶ ۱۲۰ ۱۳۷ ۲۷۵۰ ۱۱۵ ۱۹۰ ۱۹۲۰
GE.Vo.360/325 ۳۶۰ ۲۸۶ ۳۵۲ ۲۶۰ TAD 941 GE ۶ ۱۲۰ ۱۳۸ ۲۷۵۰ ۱۱۰ ۱۹۰ ۲۸۴۰
GE.Vo.375/350 ۳۷۵ ۳۰۰ ۳۵۰ ۲۸۰ TAD 1342 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۰۰۰ ۱۱۵ ۱۹۳ ۲۸۸۰
GE.Vo.410/375 ۴۱۰ ۳۲۸ ۳۷۵ ۳۰۰ TAD 1343 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۰۰۰ ۱۱۵ ۱۹۳ ۲۹۵۰
GE.Vo.450/410 ۴۵۰ ۳۶۰ ۴۱۰ ۳۲۸ TAD 1344 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۰۰۰ ۱۱۵ ۱۹۳ ۲۹۸۰
GE.Vo.500/450 ۵۰۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۳۶۰ TAD 1345 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۰۰۰ ۱۱۵ ۱۹۳ ۳۰۵۰
GE.Vo.510/460 ۵۱۰ ۴۰۸ ۴۱۰ ۳۶۸ TAD 1640 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۲۰۰ ۱۱۵ ۲۱۵ ۳۲۰۰
GE.Vo.550/500 ۵۵۰ ۴۴۰ ۵۰۰ ۴۰۰ TAD 1641 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۲۰۰ ۱۱۵ ۲۱۵ ۳۴۰۰
GE.Vo.630/570 ۶۳۰ ۵۰۴ ۵۷۰ ۴۵۶ TAD 1642 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۲۰۰ ۱۱۵ ۲۱۵ ۳۷۴۰
GE.Vo.700/630 ۷۰۰ ۵۶۸ ۶۳۰ ۵۰۴ TWD 1642 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۴۰۰ ۱۳۵ ۲۱۸ ۴۰۲۰
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
GE.Vo.94/85
نوع موتور ۶۸ TAD 530 GE
Standby (kVa, kW) ۹۵ کیلو ولت آمپر، ۷۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۸۵ کیلو ولت آمپر، ۶۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۹۰۰ * ۹۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۰۳۰
GE.Vo.115/105
نوع موتور TAD 531 GE
Standby (kVa, kW) ۱۱۵ کیلو ولت آمپر، ۹۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۵ کیلو ولت آمپر، ۸۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۱۰۰
GE.Vo.150/135
نوع موتور TAD 532 GE
Standby (kVa, kW) ۱۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۳۵ کیلو ولت آمپر، ۱۰۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۳۸۰
GE.Vo.165/150
نوع موتور TAD 731 GE
Standby (kVa, kW) ۱۶۵ کیلو ولت آمپر، ۱۳۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۳۸۰
GE.Vo.205/185
نوع موتور TAD 732 GE
Standby (kVa, kW) ۲۰۵ کیلو ولت آمپر، ۱۶۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۸۵ کیلو ولت آمپر، ۱۴۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۵۹۰
GE.Vo.225/205
نوع موتور TAD 733 GE
Standby (kVa, kW) ۲۲۵ کیلو ولت آمپر، ۱۸۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۰۵ کیلو ولت آمپر، ۱۶۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۱۶۰۰
GE.Vo.275/250
نوع موتور TAD 734 GE
Standby (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۱۰ * ۱۵۰
Width (kg) ۲۰۲۰
GE.Vo.305/275
نوع موتور TAD 940 GE
Standby (kVa, kW) ۳۰۵ کیلو ولت آمپر، ۲۴۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۷۵۰ * ۱۱۵ * ۱۹۰
Width (kg) ۱۹۲۰
GE.Vo.360/325
نوع موتور TAD 941 GE
Standby (kVa, kW) ۳۶۰ کیلو ولت آمپر، ۲۸۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۵۲ کیلو ولت آمپر، ۲۶۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۷۵۰ * ۱۱۰ * ۱۹۰
Width (kg) ۲۸۴۰
GE.Vo.375/350
نوع موتور TAD 1342 GE
Standby (kVa, kW) ۳۷۵ کیلو ولت آمپر، ۳۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۱۵ * ۱۹۳
Width (kg) ۲۸۸۰
GE.Vo.410/375
نوع موتور TAD 1343 GE
Standby (kVa, kW) ۴۱۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۷۵ کیلو ولت آمپر، ۳۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۱۵ * ۱۹۳
Width (kg) ۲۹۵۰
GE.Vo.450/410
نوع موتور TAD 1344 GE
Standby (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۱۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۱۵ * ۱۹۳
Width (kg) ۲۹۸۰
GE.Vo.500/450
نوع موتور TAD 1345 GE
Standby (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۱۵ * ۱۹۳
Width (kg) ۳۰۵۰
GE.Vo.510/460
نوع موتور TAD 1640 GE
Standby (kVa, kW) ۵۱۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۱۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۲۰۰ * ۱۱۵ * ۲۱۵
Width (kg) ۳۲۰۰
GE.Vo.550/500
نوع موتور TAD 1641 GE
Standby (kVa, kW) ۵۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۲۰۰ * ۱۱۵ * ۲۱۵
Width (kg) ۳۴۰۰
GE.Vo.630/570
نوع موتور TAD 1642 GE
Standby (kVa, kW) ۶۳۰ کیلو ولت آمپر، ۵۰۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۷۰ کیلو ولت آمپر، ۴۵۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۲۰۰ * ۱۱۵ * ۲۱۵
Width (kg) ۳۷۴۰
GE.Vo.700/630
نوع موتور TWD 1642 GE
Standby (kVa, kW) ۷۰۰ کیلو ولت آمپر، ۵۶۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۳۰ کیلو ولت آمپر، ۵۰۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۴۰۰ * ۱۳۵ * ۲۱۸
Width (kg) ۴۰۲۰

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم