دیزل ژنراتور کوپله کامینز

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.C 22 ۲۲ ۱۷.۶ ۲۰ ۱۶ X2.5G2 ۳ ۹۱ ۱۲۷ ۱۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۴۵۰
BAS.C 38 ۳۸ ۳۰.۴ ۳۵ ۲۸ X3.3G1 ۳ ۹۱ ۱۲۷ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۴۸۰
BAS.C 44 ۴۴ ۳۵.۲ ۴۰ ۳۲ S3.8G4 ۴ ۹۷ ۱۲۸ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ ۱۴۰۰ ۵۵۰
BAS.C 55 ۵۵ ۴۴ ۵۰ ۴۰ S3.8G6 ۴ ۹۷ ۱۲۸ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ ۱۴۰۰ ۵۵۰
BAS.C 66 ۶۶ ۵۲.۸ ۶۰ ۴۸ S3.8G7 ۴ ۹۷ ۱۲۸ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ ۱۵۰۰ ۶۵۰
BAS.C 110 ۱۱۰ ۸۸ ۱۰۰ ۸۰ ۶BTA5.9G5 ۶ ۱۰۲ ۱۲۰ ۲۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۶۰۰ ۷۴۰
BAS.C 137 ۱۳۷ ۱۰۹.۶ ۱۰۰ ۸۰ ۶BTA5.9G3 ۶ ۱۰۲ ۱۲۰ ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۹۳۰
BAS.C 176 ۱۷۶ ۱۴۰.۸ ۱۶۰ ۱۲۸ ۶BTAA5.9G5 ۶ ۱۰۲ ۱۲۰ ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۴۵۰
BAS.C 275 ۲۷۵ ۲۲۰ ۲۵۰ ۲۲۰ QSL9G3 ۶ ۱۱۴ ۱۴۵ ۳۲۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰
BAS.C 330 ۳۳۰ ۲۶۸ ۳۰۰ ۲۴۰ QSL9G5 ۶ ۱۱۴ ۱۴۵ ۲۸۵۰ ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰
BAS.C 400 ۴۰۰ ۳۲۰ ۳۷۰ ۲۹۶ NTA855G4 ۶ ۱۴۰ ۱۵۲ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۵۰
BAS.C 550 ۵۵۰ ۴۴۰ ۵۰۰ ۴۰۰ QSX15G8 ۶ ۱۳۷ ۱۶۹ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۰۰ ۳۲۰۰
BAS.C 700 ۷۰۰ ۵۶۰ ۶۳۰ ۵۰۴ VTA28G5 ۱۲ ۱۴۰ ۱۵۲ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۵۷۰۰
BAS.C 900 ۹۰۰ ۷۲۰ ۸۱۰ ۶۴۸ QSK23G3 ۶ ۱۷۰ ۱۷۰ ۴۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۷۱۰۰
BAS.C 1000 ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۹۱۰ ۷۲۸ QST30G3 ۱۲ ۱۴۰ ۱۷۰ ۴۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۶۱۰۰
BAS.C 1120 ۱۱۲۰ ۸۹۶ ۱۰۲۰ ۸۱۶ QST30G4 ۱۲ ۱۴۰ ۱۶۵ ۴۰۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۷۳۰۰
BAS.C 1400 ۱۴۰۰ ۱۱۲۰ ۱۲۸۰ ۱۰۲۴ KTA50G3 ۱۶ ۱۵۹ ۱۵۹ ۵۷۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۱۰۸۵۰
BAS.C 1640 ۱۶۴۰ ۱۳۱۲ ۱۴۰۰ ۱۱۲۰ KTA50G8 ۱۶ ۱۵۹ ۱۵۹ ۵۷۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۱۱۶۰۰
BAS.C 2250 ۲۲۵۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۱۱۲۰ QSK60G4 ۱۶ ۱۵۹ ۱۹۰ ۶۵۰۰ ۲۲۰۰ ۲۴۰۰ ۱۵۸۰۰
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.C 22
نوع موتور X2.5G2
Standby (kVa, kW) ۲۲ کیلو ولت آمپر، ۱۷.۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۰ کیلو ولت آمپر، ۱۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۶۰۰ * ۸۰۰ * ۱۰۰۰
Width (kg) ۴۵۰
BAS.C 38
نوع موتور X3.3G1
Standby (kVa, kW) ۳۸ کیلو ولت آمپر، ۳۰.۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۵ کیلو ولت آمپر، ۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۳۰۰
Width (kg) ۴۸۰
BAS.C 44
نوع موتور S3.8G4
Standby (kVa, kW) ۴۴ کیلو ولت آمپر، ۳۵.۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۴۰۰
Width (kg) ۵۵۰
BAS.C 55
نوع موتور S3.8G6
Standby (kVa, kW) ۵۵ کیلو ولت آمپر، ۴۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۴۰۰
Width (kg) ۵۵۰
BAS.C 66
نوع موتور S3.8G7
Standby (kVa, kW) ۶۶ کیلو ولت آمپر، ۵۲.۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۰ کیلو ولت آمپر، ۴۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۱۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۵۰۰
Width (kg) ۶۵۰
BAS.C 110
نوع موتور ۶BTA5.9G5
Standby (kVa, kW) ۱۱۰ کیلو ولت آمپر، ۸۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۲۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۶۰۰
Width (kg) ۷۴۰
BAS.C 137
نوع موتور ۶BTA5.9G3
Standby (kVa, kW) ۱۳۷ کیلو ولت آمپر، ۱۰۹.۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۹۳۰
BAS.C 176
نوع موتور ۶BTAA5.9G5
Standby (kVa, kW) ۱۷۶ کیلو ولت آمپر، ۱۴۰.۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۶۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۴۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۴۵۰
BAS.C 275
نوع موتور QSL9G3
Standby (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۲۰۰ * ۱۲۰۰ * ۲۰۰۰
Width (kg) ۲۱۰۰
BAS.C 330
نوع موتور QSL9G5
Standby (kVa, kW) ۳۳۰ کیلو ولت آمپر، ۲۶۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۰۰ کیلو ولت آمپر، ۲۴۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۸۵۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۰۰
Width (kg) ۲۱۰۰
BAS.C 400
نوع موتور NTA855G4
Standby (kVa, kW) ۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۷۰ کیلو ولت آمپر، ۲۹۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۰۰
Width (kg) ۲۴۵۰
BAS.C 550
نوع موتور QSX15G8
Standby (kVa, kW) ۵۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۱۰۰
Width (kg) ۳۲۰۰
BAS.C 700
نوع موتور VTA28G5
Standby (kVa, kW) ۷۰۰ کیلو ولت آمپر، ۵۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۳۰ کیلو ولت آمپر، ۵۰۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۵۷۰۰
BAS.C 900
نوع موتور QSK23G3
Standby (kVa, kW) ۹۰۰ کیلو ولت آمپر، ۷۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۸۱۰ کیلو ولت آمپر، ۶۴۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۷۱۰۰
BAS.C 1000
نوع موتور QST30G3
Standby (kVa, kW) ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۹۱۰ کیلو ولت آمپر، ۷۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۶۱۰۰
BAS.C 1120
نوع موتور QST30G4
Standby (kVa, kW) ۱۱۲۰ کیلو ولت آمپر، ۸۹۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۲۰ کیلو ولت آمپر، ۸۱۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۰۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۷۳۰۰
BAS.C 1400
نوع موتور KTA50G3
Standby (kVa, kW) ۱۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۱۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۲۸۰ کیلو ولت آمپر، ۱۰۲۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۵۷۰۰ * ۲۲۰۰ * ۲۳۰۰
Width (kg) ۱۰۸۵۰
BAS.C 1640
نوع موتور KTA50G8
Standby (kVa, kW) ۱۶۴۰ کیلو ولت آمپر، ۱۳۱۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۱۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۵۷۰۰ * ۲۲۰۰ * ۲۳۰۰
Width (kg) ۱۱۶۰۰
BAS.C 2250
نوع موتور QSK60G4
Standby (kVa, kW) ۲۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۸۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۱۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۶۵۰۰ * ۲۲۰۰ * ۲۴۰۰
Width (kg) ۱۵۸۰۰

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم