دیزل ژنراتور کوپله ولوو

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.V 90 ۹۴ ۷۵ ۸۵ ۶۸ TAD 530 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۶۰۰ ۹۲۰
BAS.V 110 ۱۱۰ ۸۸ ۱۰۰ ۸۰ TAD 531 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۶۰۰ ۱۰۳۰
BAS.V 145 ۱۴۵ ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۰۴ TAD 532 GE ۴ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۰۳۰
BAS.V 165 ۱۶۵ ۱۳۲ ۱۵۰ ۱۲۰ TAD 731 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۲۸۰
BAS.V 200 ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۱۴۴ TAD 732 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۴۲۹
BAS.V 220 ۲۲۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ۱۶۰ TAD 733 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۹۰
BAS.V 275 ۲۷۵ ۲۲۰ ۲۵۰ ۲۰۰ TAD 734 GE ۶ ۱۰۸ ۱۳۰ ۲۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۷۰۰ ۱۷۳۱
BAS.V 330 ۳۳۰ ۲۶۴ ۳۰۰ ۲۴۰ TAD 940 GE ۶ ۱۲۰ ۱۳۸ ۲۸۵۰ ۱۳۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۳۵
BAS.V 355 ۳۵۵ ۲۸۴ ۳۲۳ ۲۸۵ TAD 941 GE ۶ ۱۲۰ ۱۳۸ ۲۸۵۰ ۱۳۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۳۵
BAS.V 415 ۴۱۵ ۳۳۲ ۳۷۵ ۳۰۰ TAD 1343 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۲۸۵۰ ۱۳۰۰ ۱۹۰۰ ۲۴۴۰
BAS.V 450 ۴۵۰ ۳۶۰ ۴۱۰ ۳۲۸ TAD 1344 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۱۰۰ ۲۵۸۰
BAS.V 500 ۵۰۰ ۴۰۰ ۴۵۵ ۳۶۴ TAD 1345 GE ۶ ۱۳۱ ۱۵۸ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۷۳۰
BAS.V 500 ۵۰۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۳۶۰ TAD 1640 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۷۳۰
BAS.V 550 ۵۵۰ ۴۴۰ ۵۰۰ ۴۰۰ TAD 1641 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۳۰۳۰
BAS.V 630 ۶۳۰ ۵۰۴ ۵۷۰ ۴۵۶ TAD 1642 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۸۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۳۲۸۰
BAS.V 700 ۷۰۰ ۵۶۰ ۶۳۶ ۵۰۹ TAD 1643 GE ۶ ۱۴۴ ۱۶۵ ۳۸۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ ۳۵۶۰
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.V 90
نوع موتور TAD 530 GE
Standby (kVa, kW) ۹۴ کیلو ولت آمپر، ۷۵ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۸۵ کیلو ولت آمپر، ۶۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۰۰۰ * ۱۱۰۰ * ۱۶۰۰
Width (kg) ۹۲۰
BAS.V 110
نوع موتور TAD 531 GE
Standby (kVa, kW) ۱۱۰ کیلو ولت آمپر، ۸۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۲۰۰ * ۱۱۰۰ * ۱۶۰۰
Width (kg) ۱۰۳۰
BAS.V 145
نوع موتور TAD 532 GE
Standby (kVa, kW) ۱۴۵ کیلو ولت آمپر، ۱۱۶ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۳۰ کیلو ولت آمپر، ۱۰۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۲۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۰۳۰
BAS.V 165
نوع موتور TAD 731 GE
Standby (kVa, kW) ۱۶۵ کیلو ولت آمپر، ۱۳۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۲۸۰
BAS.V 200
نوع موتور TAD 732 GE
Standby (kVa, kW) ۲۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۸۰ کیلو ولت آمپر، ۱۴۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۴۲۹
BAS.V 220
نوع موتور TAD 733 GE
Standby (kVa, kW) ۲۲۰ کیلو ولت آمپر، ۱۸۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۶۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۵۹۰
BAS.V 275
نوع موتور TAD 734 GE
Standby (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۶۰۰ * ۱۲۰۰ * ۱۷۰۰
Width (kg) ۱۷۳۱
BAS.V 330
نوع موتور TAD 940 GE
Standby (kVa, kW) ۳۳۰ کیلو ولت آمپر، ۲۶۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۰۰ کیلو ولت آمپر، ۲۴۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۸۵۰ * ۱۳۰۰ * ۱۹۰۰
Width (kg) ۱۹۳۵
BAS.V 355
نوع موتور TAD 941 GE
Standby (kVa, kW) ۳۵۵ کیلو ولت آمپر، ۲۸۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۲۳ کیلو ولت آمپر، ۲۸۵ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۸۵۰ * ۱۳۰۰ * ۱۹۰۰
Width (kg) ۱۹۳۵
BAS.V 415
نوع موتور TAD 1343 GE
Standby (kVa, kW) ۴۱۵ کیلو ولت آمپر، ۳۳۲ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۷۵ کیلو ولت آمپر، ۳۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۸۵۰ * ۱۳۰۰ * ۱۹۰۰
Width (kg) ۲۴۴۰
BAS.V 450
نوع موتور TAD 1344 GE
Standby (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۱۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۱۰۰
Width (kg) ۲۵۸۰
BAS.V 500
نوع موتور TAD 1345 GE
Standby (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۵۵ کیلو ولت آمپر، ۳۶۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۲۷۳۰
BAS.V 500
نوع موتور TAD 1640 GE
Standby (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۲۷۳۰
BAS.V 550
نوع موتور TAD 1641 GE
Standby (kVa, kW) ۵۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۶۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۳۰۳۰
BAS.V 630
نوع موتور TAD 1642 GE
Standby (kVa, kW) ۶۳۰ کیلو ولت آمپر، ۵۰۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۷۰ کیلو ولت آمپر، ۴۵۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۳۲۸۰
BAS.V 700
نوع موتور TAD 1643 GE
Standby (kVa, kW) ۷۰۰ کیلو ولت آمپر، ۵۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۳۶ کیلو ولت آمپر، ۵۰۹ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۲۰۰
Width (kg) ۳۵۶۰

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم